2015, മേയ് 16, ശനിയാഴ്‌ച

അവധിക്കാല അദ്യാപക പരിശീലനം2015 മെയ്മാസത്തില്നടന്ന യു.പി വിഭാഗം അറബി അവധിക്കാല പരിശീലനത്തിന്റ ഭാഗമായുള്ള പതിപ്പ്പ്രകാശന കര്മ്മം ബി.പി.ഒ നിര്വഹിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: