2015, ജൂലൈ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

സ്വച്ച് ഭാരത്‌ മിഷന്‍ - ജൂലൈ 3 - പ്ലാസ്റ്റിക്‌ ക്യാരി ബാഗ് വിരുദ്ധ ദിനം - പ്രതിജ്ഞ--
Block Programme Officer(SSA) 
       BRC Edapal                        
       04942680703                       
http://brcedapal.blogspot.in 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: