2015, ജൂലൈ 29, ബുധനാഴ്‌ച

തുയ്യം വിജയ എ യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഡോ.എ.പി.ജെ.അബ്ദുൾ കലാമിന് അന്ത്യോപച്ചരമർപ്പിച്ചു.......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: