2017, നവംബർ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

 {]Xn`mtI{µw
]mÀizh¡cn¡s¸« P\hn`mK§fnÂs¸« hnZymÀ°nIfpsS ]T\]ptcmKXn e£yam¡n 2017-18 hÀj¯n Fkv.Fkv.F \S¸nem¡nb khntij ]cn]mSnbmWv {]Xn`mtI{µ§Ä. ]«nIPmXn, ]«nI hÀ¤, aX\yq\]£ hn`mK§Ä, \Kc {]tZi§fn ]nt¶m¡mhkvX A\p`hn¡p¶hÀ, s]¬Ip«nIÄ F¶nhcmWv Cu ]cn]mSnbpsS ]cn[nbn hcp¶Xv. FS¸mÄ D]PnÃbn A©ptI{µ§fnemWv {]Xn`mtI{µw \S¶Xv.
]©mb¯v
{]Xn`mtI{µw
Ip«nIfpsS F®w
FPypt¡j³ hf­nbÀ
FS¸mÄ
{KmaoW hmb\ime s]m¸m¡c
27
A£bv
Xh\qÀ
Xr¸mfqÀ tImf\n
37

ImeSn
tIme¯d¡p¶v tImf\n
26

\¶wap¡v
]nSmh\qÀ kmwkvImcnI tI{µw
25
cP\n aWnIWvT³
Bet¦mSv
hr²kZ\w I¡nSn¸pdw
40
icWy

BsI
155Ip«nIfpsS ssZ\wZn\ ]T\¯n klmbn¡pI F¶Xnt\msSm¸w Xs¶ khntijamb tijnIÄ Is­¯n t{]mÕmln¸n¡pI F¶XmWv {]Xn`mtI{µ¯nsâ {][m\ e£yw Cu e£yw km[qIcn¡p¶ coXnbn ]e CSs]SepIfpw _n.BÀ.kn bpsS t\XrXz¯n \S¶n«p­v.FÃm Znhkhpw Hcp aWn¡qÀ hoXhpw i\nbmgvNIfnÂ/HgnhpZnhk§fn 5 aWn¡qÀ e`n¡p¶ coXnbnepamWv {]Xn`mtI{µ§Ä {]hÀ¯n¨Xv.{]Xn`mtI{µ§fn {]mtZinI ssh[KvZyw ]camh[n DÄt¨À¡m³ Ignªn«p­v._n.BÀ.kn Ifnse kvs]jyenÌv A[ym]IcpsS t\XrXz¯n {]À¯n]cnNbw,Nn{Xw hc,ayqknIv,IemImbnIw F¶o taJeIfn {]tXyI ]cnioe\w \ÂIm\pw km[n¨n«p­v.

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...