2018, മാർച്ച് 10, ശനിയാഴ്‌ച

ഗണിതവിജയം വിജയപ്രഖ്യാപനം


KWnX hnPbw þ hnPb {]Jym]\w

KWnX hnPb aqey\nÀ®b {]hÀ¯\§Ä Ip«nIÄ hfsc DÕmlt¯msS GsäSp¯p. tNmZyw hmbn¨v sImSp¯v {]À¯\§Ä GsäSp¡m³ 15  11 Ip«nIÄ¡v km[n¨p. tXPkv, Akvew, inh\y, ^mbnkv ChÀ So¨dpsS klmbt¯msS {]hÀ¯\§Ä sN¿m³ ]camh[n {ian¨n«p­v. Ip«nIfpsS aqey\nÀ®bw hnebncp¯n tcJs¸Sp¯nbn«p­v. 06.03.2018 \v 10.00 aWn¡v Akw»nbn FS¸mÄ t»m¡v sa¼À {ioaXn.F³.joP KWnX hnPbw {]Jym]n¨p. KWnX hnPbw ]cn]mSnbn DÄs¸«ncp¶ Ip«nIÄ¡v KWnXt¯mSv XmXv]cyap­m¡nsbSp¡m³ {]kvXpX ]cn]mSn¡v km[n¨n«p­v.
       
 ]qÀ®ambn KWnX {]hÀ¯\§Ä am{Xambn ¢mkv kabw hn\ntbmKn¡p¶Xv ]T\ ]nt¶m¡w \n¡p¶ Ip«nIÄ¡v ^e{]ZamsW¦nepw apt¶m¡w \n¡p¶ Ip«nIÄ¡v Cu kabw hn\ntbmKn¡m³ ¢mkn km[n¡p¶nÃ. Hcp {Kq¸n \mev Ip«nIÄ¡v Hcp So¨À F¶ \nebn {Kq¸v {]hÀ¯\§fn GÀs¸Sm³ Bhiyamb A[ym]IÀ Cà F¶Xpw Cu {]hÀ¯v\w ^e{]Zam¡p¶Xn XSÊw t\cnSp¶p. 

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...