2014, ആഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

2014, ആഗസ്റ്റ് 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

2014, ആഗസ്റ്റ് 12, ചൊവ്വാഴ്ച


ae-¸pdw PnÃm ]©m-b¯v
InUv\n t]jyâvkv, shÂs^-bÀ skmsskän
""kvt\l hÀjw-----þ2014''
hr¡tcmK t_m[-hÂI-cW Im¼-bn³
FS¸mÄ _n.-BÀ.-kn., BÀ.-]n. s{Sbv\nwKv
18-08þ--2014 Xn¦Äþ10 AM
LP-UP-HS-HSS, kvIqfn \n¶v Hcp A[ym-]-Is\ ]s¦-Sp-¸n-¡pI


_n ]n H

2014, ജൂലൈ 30, ബുധനാഴ്‌ച

ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം 2014-20152014, ജൂലൈ 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

                        
വായനോത്സവം
                  
                               എടപ്പാള്‍ ബി ആര്‍ സിക്ക് കീഴിലെ എല്‍ പി യു പി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സങ്കടിപിച്ച സാഹിത്യാസ്വാദന സദസ്സും ,ക്വിസ് മത്സരവും എടപ്പാള്‍ പഞ്ചായത്ത്‌പ്രസിഡന്റ്‌,എന്‍.ഷീജ-----.ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സാഹിത്യാസ്വാദന സദസ്സിനു എടപ്പാള്‍ ക സുബ്രഹ്മണ്യനും,ക്വിസ് മത്സരത്തിനു കവയത്രി രാധാമണിയും നേതൃത്വം നല്‍കി.എ ഇ ഒ കെ കെ  സൈദാബി സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിച്ചു.വിദ്യാഭാസ സ്റ്റാണ്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പെര്‍സണ്‍ കരിമ്പില്‍ റഹ്മത്ത് അദ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ ബി പി ഒ വി  കെ നാസര്‍ സ്വാഗതവും ട്രെയിനെര്‍ കെ വി  പ്രഷീദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
2014, ജൂലൈ 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

MR camp visiting LSG members

Medical camp MR

Medical camp MR

Medical camp MR

Fwd: Photos