പേജുകള്‍‌

2020, ജൂലൈ 24, വെള്ളിയാഴ്‌ച

എസ്.എസ്.കെ. ഓൺലൈൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു എൽ.ഇ.ഡി. ടി.വി. നൽകുന്നതിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി ജലീൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
2020, ജൂലൈ 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

RESULTS


LSS USS RESULT 2019-20
എടപ്പാൾ ഉപജില്ല
________

LS S
___

ആകെ എഴുതിയവർ  : 656
വിജയിച്ചവർ                 : 202
വിജയശതമാനം           : 31 %

USS
__

ആകെ എഴുതിയവർ  :  518
വിജയിച്ചവർ                 :  50
വിജയശതമാനം           :  10%

ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ.       : 7

2020, ജൂലൈ 12, ഞായറാഴ്‌ച

WORKSHEET

CLASSWISE  ഫസ്റ്റ് ബെൽ ' ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനത്തിന് എടപ്പാൾ ഉപജില്ലയിലെ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകൾ രൂപകല്പന ചെയ്ത പഠനപിന്തുണാ സാമഗ്രികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.  ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്

2019, ഏപ്രിൽ 2, ചൊവ്വാഴ്ച

You received notification from DocuSign Signature Service

 
 

 
DocuSign
Review and sign this document.
Dear Receiver,

Please review this invoice
This is an automatically created invoice.

This message contains a secure link to DocuSign. Do not share this access code with others.

Alternative Signing Way
Please visit DocuSign.com, click 'Access Documents', and enter the security code: 0E9E6ABE17

About Our Service
Sign invoice electronically in just minutes. It is risk-free. Whether you are in an office, at home or on-the-go -- Our service provides a professional solution for Digital Operations .

Have questions regarding the document?
If you need to edit an invoice or have questions , contact the sender directly.

If you are having trouble signing the document, please visit the Help page on our Webpage .
 


 

2019, മാർച്ച് 1, വെള്ളിയാഴ്‌ച

HelloFax, Someone Sent You a Fax


HelloFax

The quickest way to send faxes online

Dear Client,

You have received a HelloFax

Date/Time: 02/28/2019 08:12 AM
Number of pages: 5

Personal reference ID Number: MSD647348K.


Thanks for going paper less!
- The HelloFax Crew

We believe your workplace can be paperless!
HelloFax Fax Documents Online
HelloSign Sign your Documents Online
HelloSign for Gmail Sign with Gmail
201 Amelia Avenue, Suite 252
San Diego , CA
Add us to the address book

2019, ഫെബ്രുവരി 15, വെള്ളിയാഴ്‌ച

सुरीली ह िंदी

എടപ്പാൾ ഉപജില്ലാ സുരീലി ഹിന്ദി അധ്യാപക പരിശീലനം 04/01/2019, 05/01/2019 തീയ്യതികളിൽ ബി ആർ സി യിൽ വവച്ചുനടന്നു. അധ്യാപകരം കുട്ടികളം പവെടുത്ത പരിശീലനത്തിൽ എല്ലാ വമാഡ്യൂളകളം സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു..
2019, ഫെബ്രുവരി 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

You got invoice from DocuSign Electronic Signature Service

 
 

 
DocuSign
Review and sign an invoice.
Dear Recipient,

Please review this invoice
It is an electronically generated notice.

This email holds a secure information. Please do not show this code with anybody.

Additional Signing Method
Please visit DocuSign, click 'Access Documents', enter the security code: 019B6A9E17

About Our Service
Sign invoice electronically in just few clicks. It's secure. If you are at work, at home or even across the globe -- Our service provides a professional solution for Digital Transaction .

Have questions concerning the document?
If you need to edit an invoice or have inquiries about the details in the document, please contact the sender directly.

If you cannot see the document, please see the Help page on our support .
 


 

എസ്.എസ്.കെ. ഓൺലൈൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു എൽ.ഇ.ഡി. ടി.വി. നൽകുന്നതിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ മന്ത്രി ഡോ.കെ.ടി ജലീൽ ഉദ്ഘാടനം...