2014, ജൂലൈ 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

                        
വായനോത്സവം
                  
                               എടപ്പാള്‍ ബി ആര്‍ സിക്ക് കീഴിലെ എല്‍ പി യു പി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സങ്കടിപിച്ച സാഹിത്യാസ്വാദന സദസ്സും ,ക്വിസ് മത്സരവും എടപ്പാള്‍ പഞ്ചായത്ത്‌പ്രസിഡന്റ്‌,എന്‍.ഷീജ-----.ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സാഹിത്യാസ്വാദന സദസ്സിനു എടപ്പാള്‍ ക സുബ്രഹ്മണ്യനും,ക്വിസ് മത്സരത്തിനു കവയത്രി രാധാമണിയും നേതൃത്വം നല്‍കി.എ ഇ ഒ കെ കെ  സൈദാബി സമ്മാനദാനം നിര്‍വഹിച്ചു.വിദ്യാഭാസ സ്റ്റാണ്ടിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പെര്‍സണ്‍ കരിമ്പില്‍ റഹ്മത്ത് അദ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ ബി പി ഒ വി  കെ നാസര്‍ സ്വാഗതവും ട്രെയിനെര്‍ കെ വി  പ്രഷീദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
2014, ജൂലൈ 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

MR camp visiting LSG members

Medical camp MR

Medical camp MR

Medical camp MR

Fwd: Photos


2014, ജൂലൈ 15, ചൊവ്വാഴ്ച

Fwd: Medical camp

മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്‌ OH ബി.ആര്‍.സി. ഏടപാള്‍

വായിക്കുക......വായിച്ചു വളരുക....

വായനോല്സവം-2014

ജൂലൈ 19 ശനി - 10 AM ബി.ആര്‍.സി എടപ്പാള്‍

സാഹിത്യ ചര്‍ച്ച വായന ക്വിസ് , കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യ രചനകളുടെ പ്രകാശനം .

വായനോല്സവതോടനുബന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തില്‍ LP വിഭാഗത്തില്‍ 1 കുട്ടിക്കും UP വിഭാഗത്തില്‍ 1 കുട്ടിക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

2014, ജൂലൈ 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

IEDC MEDICAL CAMP 2014-2015(10-07-2014)HEARING SECTION

                                     THE SECOND DAY OF IEDC MEDICAL CAMP WAS DONE SUCCESFULLY AT BRC EDAPAL.HEARING SECTION IS MAINTAINED ON THIS DAY AND THE HEAD DR.SYAM(ENT SPECIALIST,TB HOSPITAL PONNANI) AND DR.HAFSAL(AUDIOLOGIST,HEAR PLUS KUNNAMKULAM) WERE ATTENDED THE CAMP.41 STUDENTS WERE PARTICIPATED IN THE CAMP AND OUT OF THESE 11 STUDENTS WERE IDENTIFIED TO DISTRIBUTE THE HEARING AID.2014, ജൂലൈ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് VI


IEDC MEDICAL CAMP 2014-2015


                                      IEDC MEDICAL CAMP 2014-2015 STARTED AT 07-07-2014 10AM.VISUAL IMPAIREMENT SESSION IS HANDLED BY AL-SALAMA HOSPITAL PERINTHALMANNA AND DR.ANOOP(OPHTHALMOLOGIST) WAS THE HEAD.FOR THE INAUGURATION SESSION ,EDAPAL VICE PRESIDENT V K M SHAFI,BPO,PRESIDENT OF TAVANUR PANCHAYATH,EDUCATION STANDING COMMITTEE CHAIRPERSON ADDRESSED IN THIS OCCASSION.STUDENTS AND PARENTS ARE ATTENDED THE FUNCTION.
                                                   105 STUDENTS PARTICIPATED IN THE CAMP AND OUT OF THESE 26 STUDENTS IDENTIFIED TO DISTRIBUTE SPECTACLES.                                                                                       
2014, ജൂലൈ 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Ipªn¸m-¯p½ h¶-t¸mÄ


ssh¡w apl-½Zv _joÀ Zn\m-NcWt¯mS\p_Ôn¨v ¸p¸m-s¡m-cm-t\ണ്ട-­­­mÀ¶v  F¶ IY-bnse Ipªn¸m-¯p½ F¶ IYm-]m-{Xw, Pn Fw bp ]n kvIqfnse 2þmw Ivfmkv hnZymÀ°n-\nbmb km¡nd, _n BÀ knþ-bn h¶v _n ]n H, FS-¸mÄ ]©m-b¯v {]kn-Uâv, sshkv  {]kn-Uâv F¶n-hÀ¡v ¸p¸m-s¡m-cm-t\ണ്ട-­­­-­mÀ¶v F¶ ]pkvXIw ssIam-dn-b-t¸mÄ……

IEDC MEDICAL CAMP 2014-2015

                                  IEDC MEDICAL CAMP 2014-2015 IS GOING TO BE CONDUCTED THIS MONTH ACCORDING CATEGORY WISE...THE DATES ALLOTTED FOR THE IEDC MEDICAL CAMP LISTED BELOW...
                             

   1. VISUALLY IMAPIRED (EYE) -  07-07-2014, MONDAY
   
   2. HEARING IMPAIRED (EAR)   - 10.07.2014, THURSDAY
                                 
   3. ORTHOPEDICALLY 
       HANDICAPPED ( ORTHO)        - 15.07.2014, TUESDAY

   4. MENTAL RETARDATION      -  17.07.2014


  REGISTRATION : 9.30 AM

  VENUE : BRC EDAPAL

2014, ജൂൺ 24, ചൊവ്വാഴ്ച

AADHARAM 2014

                            Resource Persons of Sarva Shiksha Abhiyan, BRC Edapal was honoured at BRC Edapal on 21.06.14. Mrs.Saidabi, AEO Edapal,Mr.Nazar V K, BPO BRC Edapal were addressed in the function.


2014, ജൂൺ 21, ശനിയാഴ്‌ച

ആദരം 2014 BRC EDAPAL--
Block Programme Officer(SSA) 
       BRC Edapal                        
       04942680703                       
http://brcedapal.blogspot.in