2014, സെപ്റ്റംബർ 10, ബുധനാഴ്‌ച

2014, സെപ്റ്റംബർ 4, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഓണാശംസകള്‍

rose  animationred rose  animationrose  animationred rose  animationrose  animation

മനസ്സില്‍ ഒരായിരം സ്നേഹസ്പര്‍ശവും മിഴിയില്‍ ഒരായിരം പ്രതീക്ഷകളും കയ്യില്‍ ഒരു പിടി വര്‍ണപൂക്കളും മെയ്യില്‍ പുതു വര്‍ണകോടിയുമായി വീണ്ടുമൊരു പൊന്നോണം കൂടി ... 
 
ഇനി ഒരു ചിങ്ങം പുലരും വരെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകള്‍ നിറയും വരെ സന്തോഷത്തിന്‍റെ, സ്നേഹത്തിന്‍റെ, സമൃദ്ധിയുടെ നിറ കതിരുകളാകട്ടെ വരും നാളുകള്‍


row of sunflowers  animationborder of roses  animationrow of sunflowers  animationborder of roses  animation

2014, ആഗസ്റ്റ് 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

2014, ആഗസ്റ്റ് 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

2014, ആഗസ്റ്റ് 12, ചൊവ്വാഴ്ച


ae-¸pdw PnÃm ]©m-b¯v
InUv\n t]jyâvkv, shÂs^-bÀ skmsskän
""kvt\l hÀjw-----þ2014''
hr¡tcmK t_m[-hÂI-cW Im¼-bn³
FS¸mÄ _n.-BÀ.-kn., BÀ.-]n. s{Sbv\nwKv
18-08þ--2014 Xn¦Äþ10 AM
LP-UP-HS-HSS, kvIqfn \n¶v Hcp A[ym-]-Is\ ]s¦-Sp-¸n-¡pI


_n ]n H

2014, ജൂലൈ 30, ബുധനാഴ്‌ച

ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം 2014-2015