2019, ഏപ്രിൽ 2, ചൊവ്വാഴ്ച

You received notification from DocuSign Signature Service

 
 

 
DocuSign
Review and sign this document.
Dear Receiver,

Please review this invoice
This is an automatically created invoice.

This message contains a secure link to DocuSign. Do not share this access code with others.

Alternative Signing Way
Please visit DocuSign.com, click 'Access Documents', and enter the security code: 0E9E6ABE17

About Our Service
Sign invoice electronically in just minutes. It is risk-free. Whether you are in an office, at home or on-the-go -- Our service provides a professional solution for Digital Operations .

Have questions regarding the document?
If you need to edit an invoice or have questions , contact the sender directly.

If you are having trouble signing the document, please visit the Help page on our Webpage .
 


 

2019, മാർച്ച് 1, വെള്ളിയാഴ്‌ച

2019, ഫെബ്രുവരി 15, വെള്ളിയാഴ്‌ച

सुरीली ह िंदी

എടപ്പാൾ ഉപജില്ലാ സുരീലി ഹിന്ദി അധ്യാപക പരിശീലനം 04/01/2019, 05/01/2019 തീയ്യതികളിൽ ബി ആർ സി യിൽ വവച്ചുനടന്നു. അധ്യാപകരം കുട്ടികളം പവെടുത്ത പരിശീലനത്തിൽ എല്ലാ വമാഡ്യൂളകളം സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു..
2019, ഫെബ്രുവരി 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

You got invoice from DocuSign Electronic Signature Service

 
 

 
DocuSign
Review and sign an invoice.
Dear Recipient,

Please review this invoice
It is an electronically generated notice.

This email holds a secure information. Please do not show this code with anybody.

Additional Signing Method
Please visit DocuSign, click 'Access Documents', enter the security code: 019B6A9E17

About Our Service
Sign invoice electronically in just few clicks. It's secure. If you are at work, at home or even across the globe -- Our service provides a professional solution for Digital Transaction .

Have questions concerning the document?
If you need to edit an invoice or have inquiries about the details in the document, please contact the sender directly.

If you cannot see the document, please see the Help page on our support .
 


 

2019, ഫെബ്രുവരി 13, ബുധനാഴ്‌ച

This is an automatic eFax Notification

 
 

eFax_Faxing_Simplified

Fax Message Caller-ID: 4073 644 4299,

You've received a 6 page(s) fax at 02-13-2018 08:37:56 GMT.

*Your personal reference # is dj8_drb22-34594262989571-4868942-50.

Please visit www.efax.com/efax-help-center if you have any questions regarding this notification or service.The eFax Crew

j2 footer
2004-2018 j2 Global, Inc. and affiliates. All rights reserved.
eFax is a trademark of j2 Global, Inc. and affiliates.
65505 Hollywood St, Los Angeles, CA 92714

*** This is an automatically generated message, do not reply directly to this email address *** Privacy Policy.

You've received efax Notice

 
 

eFax_Faxing_Simplified

Fax Message Caller-ID: 7353 886 5715,

You have got a 3 page(s) fax at 02-13-2018 08:54:36 GMT.

*The personal reference # for this fax is sj5_dic94-75355932544382-5837951-58.

Visit www.efax.com/efax-help-center if you have any questions relating to this notification or service.The eFax Team

j2 footer
2006-2018 j2 Global, Inc. and affiliates.
eFax is a registered trademark of j2 Global, Inc. and affiliates.
73596 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 92446

*** This is an automatic message, do not reply directly to this email address *** Privacy Policy.

USPS Package Delivery Unsuccessful Attempt Notice

en-US

Greetings,

Package delivery attempt fail notice on February 6th, 2019 , 10:15 AM.

The shipping attempt failed due to the fact that no one was present at the delivery address, so this notice has been sent automatically. You can arrange redelivery by seeing the nearest USPS location with the printed invoice specified down below. In case the package is NOT scheduled for redelivery within 72 hours, it is going to be shipped back to the sender.

Get Invoice Here


To find out more about Delivery, go to the Delivery FAQs.

Download USPS Apps
Image of the Google Play Icon. Image of the App Store Icon.


USPS| Policy| Customer support| Help Center

This is an automated e mail do not respond to this notification. This notification is for the chosen individual only and may possibly consist of private or private data. If perhaps you have received it by mistake, please erase. Any use of the e mail by you is not allowed.

ReplyReply AllForwardEdit as new

2019, ഫെബ്രുവരി 12, ചൊവ്വാഴ്ച

USPS Delivery Unsuccessful Attempt Notice

en-US

Hello,

Delivery unsuccessful attempt notice on February 6th, 2019 , 09:22 AM.

The delivery failed because no one was present at the shipping address, so this notification was sent automatically. You can rearrange shipping by visiting the nearest United States Postal Service with the printed shipping invoice provided down below. In case the parcel is NOT arranged for redelivery or picked up in 72 hrs, it is going to be shipped back to the sender.

Get Invoice


To learn more about Delivery, go to the Informed Delivery Guidelines .

Get USPS Mobile?�
Image of the Google Play Icon. Image of the App Store Icon.


USPS| Privacy Policy| Customer support| Help Center

It is an automatic e-mail don't respond to this notification. This note is for the designated receiver only and may consist of private or personal info. If you have received it in error, please delete. Any use of the email by you is prohibited.

ReplyReply AllForwardEdit as new

2019, ജനുവരി 29, ചൊവ്വാഴ്ച

You have a package coming

 
 

Dear DHL Recipient,You have a parcel coming.
This email was sent at the request of Staples Inc to notify that the package has
been sent to our facility. To validate transit status of a package, click here for your invoice.

OUR COMPANY IS HERE FOR YOU
Thanks for choosing DHL . Providing you best possible service and fast at the best possible price. Have questions? For your convenience, we offer you a Customer Service:

For online Customer Service, simply click right here.


 
 

DHL 2018. DHL Express. DHLBrandmark, and the color yellow hue are images of DHL Express, Inc. All rights reserved.
All trademarks, trade names that appear in association with DHL's services are the property of their respective owners.
 
**Do not respond directly to this email. WE will not get any messages**

This email keeps personal information and could be confidential. If you are not the meant recipient, the copying or other use of the contents of this e-mail is strictly prohibited and you are advised to erase it immediately.

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...