2017, ഡിസംബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

UrgentGod bless you
I am Mrs.Jessie Daniel a widow, i have been suffering from long-term illness (cancer). I am currently admitted to a private hospital. I have some fund sum of US $ 3.500.000.00 (three million, five hundred thousand dollars) which I inherited from my late husband who died in auto crash . Currently, this fund is still in the bank. I need an honest person or organization that can use this fund for the work of charity purpose. My late husband gave instructions that this fund should be used for charitable purpose, such as building schools, orphanages, nursing homes, hospitals, for the less privilege since we has no children that will inherit all these funds after our death. If you are willing to help me on this humaniterian work kindly reply me immediately to enable me give you information's on what to do.

I wait your respond

Mrs.Jessie Daniel.

2017, ഡിസംബർ 15, വെള്ളിയാഴ്‌ചSzn-¶nwKv (Ip-«p-t¨cÂ)

hn-Zym-e-b ku-lr-Zhpw an-Ihpw ]-c-kv]-cw ]-¦p-h-bv-¡p-I F-¶ D-t±-iy-t¯m-sS F-kv.F-kv.F G-sä-Sp-¯ {]-hÀ-¯-\-am-Wv Szn-¶nw-Kv t{]m-{Kmw 2017. hn-Zym-e-b-§Ä ]-c-kv]-cw kv-IqÄ k-µÀi-\w \-S-¯p-Ibpw kv-IqÄ A-´-co-£hpw ]T-\ kw-_-Ônbm-b ku-I-cyhpw an-Ihpw Ip-«n-IÄ-¡v t\-c-\p-`-hw kr-ãn-¡p-¶-Xn-\pw. Ip-«n-IÄ ]-c-kv]-cw ku-lr-Zw ]-¦p-h-bv-¡p-¶-Xn\pw Sn-¶nw-Kv k-lm-b-I-ambn.

        Szn-¶nw-Kv ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Pn.sP._n.F-kv h-«w-Ip-fw kv-Iq-fn-se \memw X-c-¯n-se Ip-«n-IÄ 04.12.2017 Pn.FÂ.]n.F-kv Xr-¡-Wm-]p-cw kv-Iq-fn-te-¡v k-µÀi-\w \-S-¯n. Ip-«n-IÄ -X-¿m-dm¡n-b ]q-¡Ä \Â-In-bm-Wv A-Xn-Yn-I-sf kzo-I-cn¨-Xv . kv-IqÄ ssSw ]m-en¨v A-Xn-Yn-Ifm-b kv-IqÄ Xr-¡-Wm-]p-cw Pn.FÂ.]n.F-kv F-¯n k-t¸m-«-bp-sS ssX \«p-sIm-­m-Wv kv-IqÄ km-¶n²yw {i-t²-b-am-¡n-b-Xv. Xp-SÀ-¶v A-kw-»n-tNÀ-¶p Ip-«n-IÄ ]qÀ-®-ambpw t\-XrXzw \ÂIn-b A-kw-»n-bv-¡p-ti-jw \memw ¢m-kn A-Xn-Yn-Ifpw B-Yn-tX-bcpw H-¯p-tNÀ-¶p. sse-{_-dn ]p-kv-X-I-§Ä hnX-c-W kw-hn-[m-\w C-h ]-cn-N-b-s¸-«p. D-¨`-£-Ww, ]-cn-Øn-Xn, sse-{_-dn C-h a-\-Ên-em-¡p-¶-Xn\pw {]-hÀ-¯-\-§Ä ]Tn-¡p-¶-Xn\pw Ip-«nI-sf {Kq-¸m-¡n \nÀ-t±-iw \Â-In. Xp-SÀ¶vv Ip-«n-IÄ am-K-kn³ \nÀ-½m-W-¯n\pw kz-X-{´-kr-ãn-bnepw GÀ-s¸-«p. hn-`-h-k-aÀ-²am-b D-¨-`-£-W-¯n-\p-ti-jw Ip-«n-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-IÄ \-S-¶p. ssh-Ip-t¶-cw 4 a-Wn-¡v D-]-lm-c-§Ä \Â-Ip-Ibpw D-]-Nm-c-]qÀ-Æw A-Xn-YnI-sf bm-{X-bm-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. A-s¶m-cp-Znh-kw Ip-«n-I-fp-sS D-Ån am-bm-¯ H-tcmÀ-½-tIm-cn-bn-Sm³ Cu ]-cn-]m-Sn¡vv km-[n¨p.

        11.12.2017 þ Pn.FÂ.]n.F-kv Xr-¡-Wm-]p-cw , Pn.sP._n.F-kv h-«w-Ip-fw k-µÀ-in-¨p. h-«w-Ip-fw sse-{_-dn k-µÀ-in-¨Xpw h-«w-Ip-fw i-¦p-®n am-j-p-am-bn- kw-h-Zn-¨Xpw Xr-¡-Wm-]p-cw kvIq-fnse  Ip-«n-IÄ¡vv  lr-Zyam-b A-\p-`-h-am-bn-cp¶p.

        Szn-¶nw-Kv ]-cn-]m-Sn G-sä-Sp-¯ kv-Iq-fp-IÄ A-Xn-sâ k-¯ H«pw tNmÀ-¶p t]m-Im-sX `w-Kn-bm-¡p-¶-Xn hn-P-bn¨p.


2017, ഡിസംബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

 imkv-t{Xm-Õ-hw 2017

Ip-«n-IÄ im-kv-{X B-`n-ap-Jyw h-fÀ-¯p-¶-Xn\pw ¢m-kv ap-dn-IÄ im-kv-{X-Xm-ev-]cyw D-WÀ-¯pw-hn-[w B-bn am-dp-¶-Xn-\pw, im-kv-{X-]T-\-]cn-t]m-j-W ]-cn-]m-Sn-bm-b im-kv-t{Xm-Õ-hw 2017 _n.BÀ.kn FS¸mfn-sâ t\-Xr-Xz-¯n Hmtcm ]-©m-b-¯nepw sX-c-sª-Sp-¯ kv-Iq-fp-I-fn \-S-¶p. F-kv.F-kv.F \ÂInb sam-UyqÄ ]m-en¨p-sIm-­v k-a-b-_-Ôn-X-am-bn kq-£v-a-X-tbm-sS sN-¿p-¶-Xn G-sä-Sp-¯ hn-Zym-e-b-§Ä IrXy-X ]m-en¨-Xv A-`n-\-µ-\ob-amWv.

       


im-kv-t{Xm-Õ-hw \-S-¶ kv-Iq-fpIÄ
]-©mb-¯v
Xob-Xn
F-kv.F-kv.Fw.bp.]n.F-kv h-S-¡p-apdn
\-¶w-ap¡ vv
H-tÎm-_À 28,29,2017
Pn.bp.]n.F-kv sh-Åm-t©cn
X-h-\qÀ
04.11.2017.05.11.2017
F.bp.]n.F-kv s\Ãn-tÈ-cn
h-«w-Ip-fw
28.10.2017,29.10.2017
F-.bp.]n.F-kv s]-cpw-]d-¼ vv
F-S-¸mÄ
04.11.2017,05.11.2017
Pn.bp.]n.F-kv H-X-fqÀ
B-ew-t¦m-Sv
03.11.2017,04.11.2017
hn.]n.bp.]n.F-kv Ime-Sn
Im-e-Sn
28.10.2017,29.10.2017


im-kv-t{XmÕ-hw \-S-¯n-b- kv-Iq-fp-IÄ ti-jw \-S-¶ {][m-\ A-[ym-]-I-cp-sS tbm-K-¯n A-\p-`-h-§Ä ]-¦p-sh-¨-Xv {i-t²-b-ambn.

  ]mT-`m-K-§-fn DÄ-s¡m-Ån-¨p-Å e-Lp-]-co-£-W-§-fn  Du-¶n \n-¶m-Wv Zzn-Zzn-\ Iym-¼v \-S-¶-Xv. im-kv-{X Xm-Xv-]-cyw Ip-«n-bp-sS Pohn-X ]-cn-kc-¯v \n¶pw kr-ãn-s¨-Sp-¡p-¶-Xn-\v D-X-Ip-¶ ]T-\-bm-{X , A-\p-`-h-k-¼-¯p-Å-h-cp-am-bn kw-h-Zn-¡Â C-h im-kv-t{Xm-Õ-h-¯n {i-t²-b-am-bn-cp-¶p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS \n-d-km-¶n²yw im-kv-t{XmÕ-hw P-\-Io-b-am-¡p-¶-Xn-\v k-lm-b-I-ambn.

        im-kv{Xw kpØn-c hn-I-k-\-¯n-\v F-¶ ap-{Zm-hmIyw A-Xn-sâ {]m-[m\yw hn-fn-t¨m-Xp-¶ {]-hÀ-¯-§Ä Ip-«n-IÄ B-th-i-t¯m-sS G-sä-Sp¯p.2017, നവംബർ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

 {]Xn`mtI{µw
]mÀizh¡cn¡s¸« P\hn`mK§fnÂs¸« hnZymÀ°nIfpsS ]T\]ptcmKXn e£yam¡n 2017-18 hÀj¯n Fkv.Fkv.F \S¸nem¡nb khntij ]cn]mSnbmWv {]Xn`mtI{µ§Ä. ]«nIPmXn, ]«nI hÀ¤, aX\yq\]£ hn`mK§Ä, \Kc {]tZi§fn ]nt¶m¡mhkvX A\p`hn¡p¶hÀ, s]¬Ip«nIÄ F¶nhcmWv Cu ]cn]mSnbpsS ]cn[nbn hcp¶Xv. FS¸mÄ D]PnÃbn A©ptI{µ§fnemWv {]Xn`mtI{µw \S¶Xv.
]©mb¯v
{]Xn`mtI{µw
Ip«nIfpsS F®w
FPypt¡j³ hf­nbÀ
FS¸mÄ
{KmaoW hmb\ime s]m¸m¡c
27
A£bv
Xh\qÀ
Xr¸mfqÀ tImf\n
37

ImeSn
tIme¯d¡p¶v tImf\n
26

\¶wap¡v
]nSmh\qÀ kmwkvImcnI tI{µw
25
cP\n aWnIWvT³
Bet¦mSv
hr²kZ\w I¡nSn¸pdw
40
icWy

BsI
155Ip«nIfpsS ssZ\wZn\ ]T\¯n klmbn¡pI F¶Xnt\msSm¸w Xs¶ khntijamb tijnIÄ Is­¯n t{]mÕmln¸n¡pI F¶XmWv {]Xn`mtI{µ¯nsâ {][m\ e£yw Cu e£yw km[qIcn¡p¶ coXnbn ]e CSs]SepIfpw _n.BÀ.kn bpsS t\XrXz¯n \S¶n«p­v.FÃm Znhkhpw Hcp aWn¡qÀ hoXhpw i\nbmgvNIfnÂ/HgnhpZnhk§fn 5 aWn¡qÀ e`n¡p¶ coXnbnepamWv {]Xn`mtI{µ§Ä {]hÀ¯n¨Xv.{]Xn`mtI{µ§fn {]mtZinI ssh[KvZyw ]camh[n DÄt¨À¡m³ Ignªn«p­v._n.BÀ.kn Ifnse kvs]jyenÌv A[ym]IcpsS t\XrXz¯n {]À¯n]cnNbw,Nn{Xw hc,ayqknIv,IemImbnIw F¶o taJeIfn {]tXyI ]cnioe\w \ÂIm\pw km[n¨n«p­v.

2017, ഒക്‌ടോബർ 12, വ്യാഴാഴ്‌ച

Tryout

പരിഗണ നൽകി ക്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് എപ്പോഴും അധ്യാപകർക്ക് പ്രയാസം നേരിടാറുണ്ട്.ഇത്തരത്തിൽ അനുരൂപീകരണ സാധ്യതകൾ തേടി എടപ്പാൾ ബി ആർ സി യിലെ സംഘം സി പി എൻ യു പി വട്ടംകുളം സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ് നൽകി....

Fwd: Tryout

---------- Forwarded message ----------
From:
Date: 12 Oct 2017 4:41 pm
Subject: Tryout
To: <brcedapal.bpo2013@blogger.com>
Cc:

പരിഗണ നൽകി ക്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് എപ്പോഴും അധ്യാപകർക്ക് പ്രയാസം നേരിടാറുണ്ട്.ഇത്തരത്തിൽ അനുരൂപീകരണ സാധ്യതകൾ തേടി എടപ്പാൾ ബി ആർ സി യിലെ സംഘം സി പി എൻ യു പി വട്ടംകുളം സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ് നൽകി....

2017, സെപ്റ്റംബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

HBE

ഇത് നൗഫിയ നസ്റിയ എടപ്പാൾ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ 7-ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു. മസ്കുലർ ഡിസ് ട്രോഫി മൂലം സ്ഥിരമായി സ്കൂളിലെത്താൻ കഴിയാത്ത ഇവർ ബി ആർ സി യിലെ റിസോഴ്സ് അധ്യാപകർ ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പoനത്തിൽ മികവ്ല പുലർത്തുന്ന ഇവർക്ക് പാം പുസ്തകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചാണ്ത നൽകുന്നത് ........

എടപ്പാള്‍ ബിആര്‍ സിയുടെ ഓണാഘോഷങ്ങളില്‍ നിന്ന്


എടപ്പാള്‍ ബി .ആര്‍ സിയിലും മറ്റു ക്ലസ്റെര്‍ സ്കൂളിലും നടന്ന ഏകദിന പരിശീലനം (അഗസ്ത് 5 )
2017, മാർച്ച് 11, ശനിയാഴ്‌ച

kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶Ã AXv Pohn-X-¯nsâ ka{KXbmWv.

s]m¶m\n: kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶Ã AXv Pohn-X-¯nsâ ka{KXbmsW¶v ae-bm-f-¯n-f¡w  PnÃm-Xe {]Jym-]-\-s¯-S-\p-_-Ôn¨v \S-¯nb `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ DZvLm-S\w sNbvXp sIm­v Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb ]n.]n cmaN{µ³ ]d-ªp. Imen-¡äv bqWn-th-gvknän t^mIvtemÀ hn`mKw ta[mhn tUm: A\n tNte{¼ hnj-bm-h-X-cWw \S¯n. kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶-msW¶ anYym[m-c-W-IÄ ià-amb `mj-bn  At±lw A]-e-]n-¨p. kaq-l-a-\-Êp-Isf \¶m-¡pI F¶ {ia-I-c-amb e£y-amWv A[ym]-I³ Gsä-Sp-t¡-­-sX¶pw AXm-bn-cn-¡Ww \½psS cmjv{Sobw F¶pw At±lw \njvIÀjn-¨p. amXr-`m-j-sb-¶Xv tIhew Bi-b-hn-\n-a-b-¯n\p am{X-aà AXv kmaq-lnI Pohn-X-¯nsâ D¸-¶-am-Wv. AXp-sIm­v Xs¶ Pohn-X-hp-ambn _Ô-an-Ãm¯ hnZym-`ym-k-¯n\v amXr-`m-j-bpsS Bh-iy-an-söv Bt±lw Iq«n-t¨À¯p. A\p-`-h-§-fpsS kzm`m-hn-Ihpw kXyk-Ô-hp-amb Bhn-jvImcw amXr-`m-j-bn-eqsS am{Xta km[y-amhq F¶-Xn-\m Ip«n-Isf Cw¥ojv aoUnbw hnZym-e-b-§-fn ]Tn-¡m³ \nÀ_-Ôn-¡p-¶-Xn-eqsS Ip«n-I-fpsS A\p-`-h-§-fp-am-bpÅ s]m¡nÄsImSn _Ôw Adp¯p amäp-I-bm-sW¶pw At±lw Du¶n ]d-ªp. s]mXp hnZym-e-b-§sf kwc-£n-¡m³ GsX-¦nepw Hcp `c-W-IqSw am{Xw ap¶n-«n-d-§n-bm t]mc F¶pw ]uc-k-aqlhpw s]mXp P\-§fpamWv AXn-\mbn ]cn-{i-an-t¡-­-sX¶pw At±lw \nÀt±-in-¨p. AtX kabw GXv hntZi cmPy-t¯¡v Ibän Ab-¨mepw \½psS a¡Ä Ah-cpsS `mjm-]-c-amb kwkvIm-c-¯n-te¡p Xncn¨p hcp-sa¶pw ae-bm-f-`m-jsb Hcn-¡epw XIÀ¡m³ Ign-bnà F¶ ip`m]vXn hnizm-k-amWv X\n-¡p-Å-sX¶pw At±lw ]d-ªp.

ae-bm-f¯nf¡w PnÃm-Xe {]Jym-]\w \S¯n

s]m¶m\n :kÀh in£m A`n-bm\pw s]mXp hnZym-`ymk hIp¸pw Hcp-an¨p tNÀ¶v \S-¸n-em-¡nb ae-bm-f-¯n-f¡w `mjm ]cn-t]m-jW ]cn-]m-Sn-bpsS PnÃm-Xe DZvLm-S\w Imªn-c-ap¡v ]n.-F³.-bp.]n kvIqfn sh¨v \S-¶p. Nn«-bmb Bkq-{X-W-t¯msS P\p-h-cn- amkw apX \S-¸n-em-¡nb {]hÀ¯\ ]²-Xn-IÄ hnZym-e-b-§-fn henb Ne-\-§Ä krjvSn-¨p. `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ ¢mkv sse{_dn im{Io-I-c-Ww, ]{X {]Im-i\w

ae-bm-f-¯n-f¡w PnÃm-Xe {]Jym-]\w  tIcf \nb-a-k`m kv]o¡À ]n.-{iocm-a-Ir-jvW³ \nÀÆ-ln-¨p. amd-t©cn {Km-a ]©mm-b¯v {]kn-Uâv AUz; C.-knÔp A²y-£X hln-¨p. Fkv.-F-kv.F PnÃm s{]mPIvSv Hm-^o-kÀ ]n.-in-h-Zm-k³ kzmKXw ]d-ªp. `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ Fkv.-Fkv.F PnÃm t{]m{Kmw Hm-^o-kÀ sI.]n cXv\m-I-csâ A[y-£-X-bn Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb ]n.]n cma-N-{µ³ DZvLm-S\w sNbvXp. Imen-¡äv bqWn-th-gvknän t^mIvtemÀ hn`mKw ta[mhn tUm: A\n tNte{¼hln-¨p. ¢mkv sse{_-dn-bpsS DZvLm-S\w s]m¶m\n \K-c-k`m sNbÀam³ kn.]n apl-½Zv Ipªn \nÀÆ-ln-¨p. s]m¶m\n bp.-BÀ.kn ]pd-¯n-d-¡nb 'km£cw' ]{X {]Im-i\w s]cp-¼-S¸v t»m¡v ]©m-b¯v {]kn-Uâv ]n.Fw Bäp®n X§Ä \nÀÆln-¨p.

A\p-`h km£y-¯n-eqsS ae-bm-f-¯n-f¡w c£nXm¡fpsS A\p-`hw ]¦p-sh-¡epw tUmIy-sa-tâ-j³ {]ZÀi-\hpw \S-¶p. Iem A[ym-]-I-cpsS t\Xr-Xz-¯n Hdn-Km-an, \mS³]m-«v, Nn{Xw-hc F¶n-hbpw Hcp-¡n-bn-cp-¶p.

ae-bm-f-¯n-f¡w Ip«n-I-fpsS anI-hmÀ¶ {]hÀ¯-\-§-fpsS {]ZÀi-\hpw {it²-b-am-bn.

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...