2017, സെപ്റ്റംബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

HBE

ഇത് നൗഫിയ നസ്റിയ എടപ്പാൾ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ 7-ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു. മസ്കുലർ ഡിസ് ട്രോഫി മൂലം സ്ഥിരമായി സ്കൂളിലെത്താൻ കഴിയാത്ത ഇവർ ബി ആർ സി യിലെ റിസോഴ്സ് അധ്യാപകർ ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. പoനത്തിൽ മികവ്ല പുലർത്തുന്ന ഇവർക്ക് പാം പുസ്തകം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചാണ്ത നൽകുന്നത് ........

എടപ്പാള്‍ ബിആര്‍ സിയുടെ ഓണാഘോഷങ്ങളില്‍ നിന്ന്


എടപ്പാള്‍ ബി .ആര്‍ സിയിലും മറ്റു ക്ലസ്റെര്‍ സ്കൂളിലും നടന്ന ഏകദിന പരിശീലനം (അഗസ്ത് 5 )
You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...