2018, ഫെബ്രുവരി 28, ബുധനാഴ്‌ച

തീരം തേടി പഠന യാത്ര ...Xocw tXSn (]T\bm{X)
ISent\bpw XncameItfbpw Gsd CjvSs¸Sp¶ AÂ^mkpw (Hm«nkw), IS I­m t]Sn¡p¶ ^nZ^m¯n½bpw (Fw.BÀ) A§ns\ Gsd hyXykvXcmb 37 Ip«nIfpambn FS¸mÄ _n.BÀ.bn bpsS t\XrXy¯n aµemwIp¶v _o¨n ]«w ]d¯nbpw  t]cv FgpXnbpw XncameItfmsSm¸w HmSnbpw _o¨n Nnehgn¨p.

PÀ½\nbn \ns¶¯nb kplr¯p¡Ä Ip«nIfpambn Ipd¨p kabw Nnehgn¨Xv Ip«nIfn \hym\p`hambn .KpcphmbqÀ B\t¡m«, XrÈqÀ arKime F¶nhnS§fpw I­mWv Ip«nIÄ aS§nbXv. _n.]n.H lcni¦À, s{Sbv\À kn²oJv, kn.BÀ.kn.kn kpa, dntkmgvkv A[ym]Icmb {]tPmjv, A\ojv, tcJ, kvs]jyenÌv A[ym]nIbmb eX, Hm^okv Ìm^mb APn¯v, {ioemÂ, jo\ F¶nhcpw ]T\bm{X¡v t\XrXzw \ÂIn......

2018, ഫെബ്രുവരി 10, ശനിയാഴ്‌ച

c£mIÀXr ]cnioe\w ..ഡി.സി`n¶tijnbpÅ Ip«nIfpsS hnZym`ymkw sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pw AXphgn kaql¯n ^e{]Zambn CSs]Sm\pÅ IgnhpIÄ hnIkn¸n¡p¶Xn\mbn kÀÆ in£m A`nbm³ _n.BÀ.kn FS¸mfnsâ t\XrXz¯n \nch[n {]hÀ¯\§Ä \S¶p hcp¶p. CXnsâ ^eambn hnZymÀ°nIfn IgnhpIÄ hnIkn¸n¡p¶Xpw AXphgn Ahcnepw c£nXm¡fnepw Bßhnizmkw hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw \ap¡v km[n¨n«p­v.Ip«nIfpsS ]T\¯nepw, kmaqlyamb CSs]SepIfnepw, s]cpamä coXnIfnepw IqSpX ^e{]Zambn klmbn¡m³ c£nXm¡sf {]m]vXam¡pI F¶ e£yt¯msS Fkv.Fkv.F _n.BÀ.kn FS¸mfnsâ t\XrXz¯n h«wIpfw, Xh\qÀ, Bet¦mSv, FS¸mÄ, ImeSn F¶o ]©mb¯v tI{µ§fn sh¨v \S¶p. c£mIÀXr ]cnioe\¯nsâ k_vPnÃm Xe DZvLmS\w s]m¶m\n t»m¡v ]©mb¯v {]knU­v e£van¡p«n \nÀÆln¨p. FS¸mÄ _n.BÀ.kn s{Sbn\À PnPn hÀ¤okv A[y£\mb ]cn]mSnbn A\ojv \µnbpw ]dªp. dntkmgvkv A[ym]I\mb {]tPmjv, tcJ, eo\, ehv\ F¶nhÀ ¢mkv FSp¯p

2018, ഫെബ്രുവരി 1, വ്യാഴാഴ്‌ച


tImÀWÀ ]n.Sn.F
s]mXphnZym`ymk cwK¯v D­mb DWÀhv Gähpw {]ISamb s]mXp]cn]mSnIfmbncp¶p tImÀWÀ ]n.Sn.F IÄ s]mXphnZym`ymkw iàns¸Spt¯­Xnsâ BhiyIX kaqlw Xncn¨dnªp F¶Xnsâ sXfnhpIfmbncp¶p Chbnse _lpP\]¦mfn¯w.s]mXphnZym`ymk cwK¯v Cu hÀjw \S¸nemb hyXykvX CSs]SepIÄ,Cu CSs]SepIfpsS `mKambn hnZymeb¯n D­mb A¡mZanIhpw,`uXnIhpamb amä§Ä kaqlt¯mSv hnfn¨p]dbm³ tImÀWÀ ]n.Sn.F IÄ¡v Ignªp.hmb\,Fgp¯v F¶o taJeIfn Ip«nIfpsS ]ptcmKXn kaql¯n\p t\cn«v t_m[ys¸Sm³ tImÀWÀ ]n.Sn.F IÄ Ahkcsamcp¡n.Cw¥ojv hnZym`ymk¯nsâ Imcy¯nemWv s]mXphnZym`ymkw Gähpw IqSpX Ipäs¸Sp¯Â t\cnSmdpÅXv.tImÀWÀ ]n.Sn.F Ifn Ip«nIÄ \S¯nb Cw¥ojA kvInäv AhXcW§Ä kaql¯nsâ I®pXpd¸n¡m³ ]cym]vXambncp¶p.

]©mb¯v
tImÀWÀ ]n.Sn.F tI{µw
hnZymebw
XobXn
AXnYnIÄ
Xh\qÀ
Awt_Zv¡À tImf\n A¦WhmSn
Pn.FÂ.]n.Fkv adht©cn
18/01/2018
hmÀUv sa¼ÀamÀ,c£nXm¡Ä,kmaqly {]hÀ¯\w
ImeSn
tlmantbm Unkvs]³kdn \cn¸d¼v
Pn.FÂ.]n.Fkv \cn¸d¼v
11/01/2018
]©mb¯v {]knU­v
\¶wap¡v
Lk³ \KÀ ]nSmh¶qÀ
Pn.FÂ.]n.Fkv hS¡papdn
25/01/2018
hmÀUv sa¼À, kmaqly {]hÀ¯IÀ
h«w Ipfw
X¯¸d¼v
Pn.FÂ.]n.Fkv aqXqÀ
25/01/2018 
 tImÀWÀ ]n.Sn.F Ifnse DbÀ¶ ]¦mfn¯w c£nXm¡fpsS Xpd¶ km£ys¸Sp¯epIÄ,hnZymÀ°nIfpsS A¡mZanI {]IS\w F¶nh tImÀWÀ ]n.Sn.F Isf BthiIcam¡n.

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...