2017, ഡിസംബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

UrgentGod bless you
I am Mrs.Jessie Daniel a widow, i have been suffering from long-term illness (cancer). I am currently admitted to a private hospital. I have some fund sum of US $ 3.500.000.00 (three million, five hundred thousand dollars) which I inherited from my late husband who died in auto crash . Currently, this fund is still in the bank. I need an honest person or organization that can use this fund for the work of charity purpose. My late husband gave instructions that this fund should be used for charitable purpose, such as building schools, orphanages, nursing homes, hospitals, for the less privilege since we has no children that will inherit all these funds after our death. If you are willing to help me on this humaniterian work kindly reply me immediately to enable me give you information's on what to do.

I wait your respond

Mrs.Jessie Daniel.

2017, ഡിസംബർ 15, വെള്ളിയാഴ്‌ചSzn-¶nwKv (Ip-«p-t¨cÂ)

hn-Zym-e-b ku-lr-Zhpw an-Ihpw ]-c-kv]-cw ]-¦p-h-bv-¡p-I F-¶ D-t±-iy-t¯m-sS F-kv.F-kv.F G-sä-Sp-¯ {]-hÀ-¯-\-am-Wv Szn-¶nw-Kv t{]m-{Kmw 2017. hn-Zym-e-b-§Ä ]-c-kv]-cw kv-IqÄ k-µÀi-\w \-S-¯p-Ibpw kv-IqÄ A-´-co-£hpw ]T-\ kw-_-Ônbm-b ku-I-cyhpw an-Ihpw Ip-«n-IÄ-¡v t\-c-\p-`-hw kr-ãn-¡p-¶-Xn-\pw. Ip-«n-IÄ ]-c-kv]-cw ku-lr-Zw ]-¦p-h-bv-¡p-¶-Xn\pw Sn-¶nw-Kv k-lm-b-I-ambn.

        Szn-¶nw-Kv ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Pn.sP._n.F-kv h-«w-Ip-fw kv-Iq-fn-se \memw X-c-¯n-se Ip-«n-IÄ 04.12.2017 Pn.FÂ.]n.F-kv Xr-¡-Wm-]p-cw kv-Iq-fn-te-¡v k-µÀi-\w \-S-¯n. Ip-«n-IÄ -X-¿m-dm¡n-b ]q-¡Ä \Â-In-bm-Wv A-Xn-Yn-I-sf kzo-I-cn¨-Xv . kv-IqÄ ssSw ]m-en¨v A-Xn-Yn-Ifm-b kv-IqÄ Xr-¡-Wm-]p-cw Pn.FÂ.]n.F-kv F-¯n k-t¸m-«-bp-sS ssX \«p-sIm-­m-Wv kv-IqÄ km-¶n²yw {i-t²-b-am-¡n-b-Xv. Xp-SÀ-¶v A-kw-»n-tNÀ-¶p Ip-«n-IÄ ]qÀ-®-ambpw t\-XrXzw \ÂIn-b A-kw-»n-bv-¡p-ti-jw \memw ¢m-kn A-Xn-Yn-Ifpw B-Yn-tX-bcpw H-¯p-tNÀ-¶p. sse-{_-dn ]p-kv-X-I-§Ä hnX-c-W kw-hn-[m-\w C-h ]-cn-N-b-s¸-«p. D-¨`-£-Ww, ]-cn-Øn-Xn, sse-{_-dn C-h a-\-Ên-em-¡p-¶-Xn\pw {]-hÀ-¯-\-§Ä ]Tn-¡p-¶-Xn\pw Ip-«nI-sf {Kq-¸m-¡n \nÀ-t±-iw \Â-In. Xp-SÀ¶vv Ip-«n-IÄ am-K-kn³ \nÀ-½m-W-¯n\pw kz-X-{´-kr-ãn-bnepw GÀ-s¸-«p. hn-`-h-k-aÀ-²am-b D-¨-`-£-W-¯n-\p-ti-jw Ip-«n-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-IÄ \-S-¶p. ssh-Ip-t¶-cw 4 a-Wn-¡v D-]-lm-c-§Ä \Â-Ip-Ibpw D-]-Nm-c-]qÀ-Æw A-Xn-YnI-sf bm-{X-bm-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. A-s¶m-cp-Znh-kw Ip-«n-I-fp-sS D-Ån am-bm-¯ H-tcmÀ-½-tIm-cn-bn-Sm³ Cu ]-cn-]m-Sn¡vv km-[n¨p.

        11.12.2017 þ Pn.FÂ.]n.F-kv Xr-¡-Wm-]p-cw , Pn.sP._n.F-kv h-«w-Ip-fw k-µÀ-in-¨p. h-«w-Ip-fw sse-{_-dn k-µÀ-in-¨Xpw h-«w-Ip-fw i-¦p-®n am-j-p-am-bn- kw-h-Zn-¨Xpw Xr-¡-Wm-]p-cw kvIq-fnse  Ip-«n-IÄ¡vv  lr-Zyam-b A-\p-`-h-am-bn-cp¶p.

        Szn-¶nw-Kv ]-cn-]m-Sn G-sä-Sp-¯ kv-Iq-fp-IÄ A-Xn-sâ k-¯ H«pw tNmÀ-¶p t]m-Im-sX `w-Kn-bm-¡p-¶-Xn hn-P-bn¨p.


2017, ഡിസംബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

 imkv-t{Xm-Õ-hw 2017

Ip-«n-IÄ im-kv-{X B-`n-ap-Jyw h-fÀ-¯p-¶-Xn\pw ¢m-kv ap-dn-IÄ im-kv-{X-Xm-ev-]cyw D-WÀ-¯pw-hn-[w B-bn am-dp-¶-Xn-\pw, im-kv-{X-]T-\-]cn-t]m-j-W ]-cn-]m-Sn-bm-b im-kv-t{Xm-Õ-hw 2017 _n.BÀ.kn FS¸mfn-sâ t\-Xr-Xz-¯n Hmtcm ]-©m-b-¯nepw sX-c-sª-Sp-¯ kv-Iq-fp-I-fn \-S-¶p. F-kv.F-kv.F \ÂInb sam-UyqÄ ]m-en¨p-sIm-­v k-a-b-_-Ôn-X-am-bn kq-£v-a-X-tbm-sS sN-¿p-¶-Xn G-sä-Sp-¯ hn-Zym-e-b-§Ä IrXy-X ]m-en¨-Xv A-`n-\-µ-\ob-amWv.

       


im-kv-t{Xm-Õ-hw \-S-¶ kv-Iq-fpIÄ
]-©mb-¯v
Xob-Xn
F-kv.F-kv.Fw.bp.]n.F-kv h-S-¡p-apdn
\-¶w-ap¡ vv
H-tÎm-_À 28,29,2017
Pn.bp.]n.F-kv sh-Åm-t©cn
X-h-\qÀ
04.11.2017.05.11.2017
F.bp.]n.F-kv s\Ãn-tÈ-cn
h-«w-Ip-fw
28.10.2017,29.10.2017
F-.bp.]n.F-kv s]-cpw-]d-¼ vv
F-S-¸mÄ
04.11.2017,05.11.2017
Pn.bp.]n.F-kv H-X-fqÀ
B-ew-t¦m-Sv
03.11.2017,04.11.2017
hn.]n.bp.]n.F-kv Ime-Sn
Im-e-Sn
28.10.2017,29.10.2017


im-kv-t{XmÕ-hw \-S-¯n-b- kv-Iq-fp-IÄ ti-jw \-S-¶ {][m-\ A-[ym-]-I-cp-sS tbm-K-¯n A-\p-`-h-§Ä ]-¦p-sh-¨-Xv {i-t²-b-ambn.

  ]mT-`m-K-§-fn DÄ-s¡m-Ån-¨p-Å e-Lp-]-co-£-W-§-fn  Du-¶n \n-¶m-Wv Zzn-Zzn-\ Iym-¼v \-S-¶-Xv. im-kv-{X Xm-Xv-]-cyw Ip-«n-bp-sS Pohn-X ]-cn-kc-¯v \n¶pw kr-ãn-s¨-Sp-¡p-¶-Xn-\v D-X-Ip-¶ ]T-\-bm-{X , A-\p-`-h-k-¼-¯p-Å-h-cp-am-bn kw-h-Zn-¡Â C-h im-kv-t{Xm-Õ-h-¯n {i-t²-b-am-bn-cp-¶p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS \n-d-km-¶n²yw im-kv-t{XmÕ-hw P-\-Io-b-am-¡p-¶-Xn-\v k-lm-b-I-ambn.

        im-kv{Xw kpØn-c hn-I-k-\-¯n-\v F-¶ ap-{Zm-hmIyw A-Xn-sâ {]m-[m\yw hn-fn-t¨m-Xp-¶ {]-hÀ-¯-§Ä Ip-«n-IÄ B-th-i-t¯m-sS G-sä-Sp¯p.You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...