2017, മാർച്ച് 11, ശനിയാഴ്‌ച

kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶Ã AXv Pohn-X-¯nsâ ka{KXbmWv.

s]m¶m\n: kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶Ã AXv Pohn-X-¯nsâ ka{KXbmsW¶v ae-bm-f-¯n-f¡w  PnÃm-Xe {]Jym-]-\-s¯-S-\p-_-Ôn¨v \S-¯nb `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ DZvLm-S\w sNbvXp sIm­v Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb ]n.]n cmaN{µ³ ]d-ªp. Imen-¡äv bqWn-th-gvknän t^mIvtemÀ hn`mKw ta[mhn tUm: A\n tNte{¼ hnj-bm-h-X-cWw \S¯n. kwkvIm-c-sa-¶Xv htc-Wy-amb H¶-msW¶ anYym[m-c-W-IÄ ià-amb `mj-bn  At±lw A]-e-]n-¨p. kaq-l-a-\-Êp-Isf \¶m-¡pI F¶ {ia-I-c-amb e£y-amWv A[ym]-I³ Gsä-Sp-t¡-­-sX¶pw AXm-bn-cn-¡Ww \½psS cmjv{Sobw F¶pw At±lw \njvIÀjn-¨p. amXr-`m-j-sb-¶Xv tIhew Bi-b-hn-\n-a-b-¯n\p am{X-aà AXv kmaq-lnI Pohn-X-¯nsâ D¸-¶-am-Wv. AXp-sIm­v Xs¶ Pohn-X-hp-ambn _Ô-an-Ãm¯ hnZym-`ym-k-¯n\v amXr-`m-j-bpsS Bh-iy-an-söv Bt±lw Iq«n-t¨À¯p. A\p-`-h-§-fpsS kzm`m-hn-Ihpw kXyk-Ô-hp-amb Bhn-jvImcw amXr-`m-j-bn-eqsS am{Xta km[y-amhq F¶-Xn-\m Ip«n-Isf Cw¥ojv aoUnbw hnZym-e-b-§-fn ]Tn-¡m³ \nÀ_-Ôn-¡p-¶-Xn-eqsS Ip«n-I-fpsS A\p-`-h-§-fp-am-bpÅ s]m¡nÄsImSn _Ôw Adp¯p amäp-I-bm-sW¶pw At±lw Du¶n ]d-ªp. s]mXp hnZym-e-b-§sf kwc-£n-¡m³ GsX-¦nepw Hcp `c-W-IqSw am{Xw ap¶n-«n-d-§n-bm t]mc F¶pw ]uc-k-aqlhpw s]mXp P\-§fpamWv AXn-\mbn ]cn-{i-an-t¡-­-sX¶pw At±lw \nÀt±-in-¨p. AtX kabw GXv hntZi cmPy-t¯¡v Ibän Ab-¨mepw \½psS a¡Ä Ah-cpsS `mjm-]-c-amb kwkvIm-c-¯n-te¡p Xncn¨p hcp-sa¶pw ae-bm-f-`m-jsb Hcn-¡epw XIÀ¡m³ Ign-bnà F¶ ip`m]vXn hnizm-k-amWv X\n-¡p-Å-sX¶pw At±lw ]d-ªp.

ae-bm-f¯nf¡w PnÃm-Xe {]Jym-]\w \S¯n

s]m¶m\n :kÀh in£m A`n-bm\pw s]mXp hnZym-`ymk hIp¸pw Hcp-an¨p tNÀ¶v \S-¸n-em-¡nb ae-bm-f-¯n-f¡w `mjm ]cn-t]m-jW ]cn-]m-Sn-bpsS PnÃm-Xe DZvLm-S\w Imªn-c-ap¡v ]n.-F³.-bp.]n kvIqfn sh¨v \S-¶p. Nn«-bmb Bkq-{X-W-t¯msS P\p-h-cn- amkw apX \S-¸n-em-¡nb {]hÀ¯\ ]²-Xn-IÄ hnZym-e-b-§-fn henb Ne-\-§Ä krjvSn-¨p. `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ ¢mkv sse{_dn im{Io-I-c-Ww, ]{X {]Im-i\w

ae-bm-f-¯n-f¡w PnÃm-Xe {]Jym-]\w  tIcf \nb-a-k`m kv]o¡À ]n.-{iocm-a-Ir-jvW³ \nÀÆ-ln-¨p. amd-t©cn {Km-a ]©mm-b¯v {]kn-Uâv AUz; C.-knÔp A²y-£X hln-¨p. Fkv.-F-kv.F PnÃm s{]mPIvSv Hm-^o-kÀ ]n.-in-h-Zm-k³ kzmKXw ]d-ªp. `mjbpw kwkvIm-chpw skan-\mÀ Fkv.-Fkv.F PnÃm t{]m{Kmw Hm-^o-kÀ sI.]n cXv\m-I-csâ A[y-£-X-bn Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb ]n.]n cma-N-{µ³ DZvLm-S\w sNbvXp. Imen-¡äv bqWn-th-gvknän t^mIvtemÀ hn`mKw ta[mhn tUm: A\n tNte{¼hln-¨p. ¢mkv sse{_-dn-bpsS DZvLm-S\w s]m¶m\n \K-c-k`m sNbÀam³ kn.]n apl-½Zv Ipªn \nÀÆ-ln-¨p. s]m¶m\n bp.-BÀ.kn ]pd-¯n-d-¡nb 'km£cw' ]{X {]Im-i\w s]cp-¼-S¸v t»m¡v ]©m-b¯v {]kn-Uâv ]n.Fw Bäp®n X§Ä \nÀÆln-¨p.

A\p-`h km£y-¯n-eqsS ae-bm-f-¯n-f¡w c£nXm¡fpsS A\p-`hw ]¦p-sh-¡epw tUmIy-sa-tâ-j³ {]ZÀi-\hpw \S-¶p. Iem A[ym-]-I-cpsS t\Xr-Xz-¯n Hdn-Km-an, \mS³]m-«v, Nn{Xw-hc F¶n-hbpw Hcp-¡n-bn-cp-¶p.

ae-bm-f-¯n-f¡w Ip«n-I-fpsS anI-hmÀ¶ {]hÀ¯-\-§-fpsS {]ZÀi-\hpw {it²-b-am-bn.

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...