2016, മാർച്ച് 2, ബുധനാഴ്‌ച

മികവ്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ തലത്തില്‍......


നന്നംമുക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും
വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്ത്‌

തവനൂരില്‍ നിന്നും ഒരു  ദൃശ്യം
എടപ്പാളില്‍ നിന്നും
 
കാലടി പഞ്ചായത്ത്‌

ആലംങ്കോട് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...