2016, ജൂൺ 22, ബുധനാഴ്‌ച

ജി എൽ പി എസ് ആലംകോട് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ബഹു. സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കുന്നു

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇതിനായി സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ [Atom]

ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍:

ഒരു ലിങ്ക് സൃഷ്ടിക്കൂ

<< ഹോം