2016, നവംബർ 15, ചൊവ്വാഴ്ച

AN INNOVATIVE DISTRICT LEVEL ENGLISH TRAINING " HELLO ENGLISH"

"ഹലോ  ഇംഗ്ലീഷ് " എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലന  ശില്പ ശാലയില്‍ ജില്ല പ്രൊജക്റ്റ്‌  ഓഫിസര്‍ ,AEO, ബ്ലോക്ക്‌  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌,വിവിധ  തലത്തില്‍  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ  സാനിധ്യം ഉണ്ടായി
                                                                   

"ഹലോ   ഇംഗ്ലീഷ് "പ്രോഗ്രാമിന്റെ  തീം സോന്ഗ്   ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌   പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു ഉത്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...