2017, ഡിസംബർ 15, വെള്ളിയാഴ്‌ചSzn-¶nwKv (Ip-«p-t¨cÂ)

hn-Zym-e-b ku-lr-Zhpw an-Ihpw ]-c-kv]-cw ]-¦p-h-bv-¡p-I F-¶ D-t±-iy-t¯m-sS F-kv.F-kv.F G-sä-Sp-¯ {]-hÀ-¯-\-am-Wv Szn-¶nw-Kv t{]m-{Kmw 2017. hn-Zym-e-b-§Ä ]-c-kv]-cw kv-IqÄ k-µÀi-\w \-S-¯p-Ibpw kv-IqÄ A-´-co-£hpw ]T-\ kw-_-Ônbm-b ku-I-cyhpw an-Ihpw Ip-«n-IÄ-¡v t\-c-\p-`-hw kr-ãn-¡p-¶-Xn-\pw. Ip-«n-IÄ ]-c-kv]-cw ku-lr-Zw ]-¦p-h-bv-¡p-¶-Xn\pw Sn-¶nw-Kv k-lm-b-I-ambn.

        Szn-¶nw-Kv ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Pn.sP._n.F-kv h-«w-Ip-fw kv-Iq-fn-se \memw X-c-¯n-se Ip-«n-IÄ 04.12.2017 Pn.FÂ.]n.F-kv Xr-¡-Wm-]p-cw kv-Iq-fn-te-¡v k-µÀi-\w \-S-¯n. Ip-«n-IÄ -X-¿m-dm¡n-b ]q-¡Ä \Â-In-bm-Wv A-Xn-Yn-I-sf kzo-I-cn¨-Xv . kv-IqÄ ssSw ]m-en¨v A-Xn-Yn-Ifm-b kv-IqÄ Xr-¡-Wm-]p-cw Pn.FÂ.]n.F-kv F-¯n k-t¸m-«-bp-sS ssX \«p-sIm-­m-Wv kv-IqÄ km-¶n²yw {i-t²-b-am-¡n-b-Xv. Xp-SÀ-¶v A-kw-»n-tNÀ-¶p Ip-«n-IÄ ]qÀ-®-ambpw t\-XrXzw \ÂIn-b A-kw-»n-bv-¡p-ti-jw \memw ¢m-kn A-Xn-Yn-Ifpw B-Yn-tX-bcpw H-¯p-tNÀ-¶p. sse-{_-dn ]p-kv-X-I-§Ä hnX-c-W kw-hn-[m-\w C-h ]-cn-N-b-s¸-«p. D-¨`-£-Ww, ]-cn-Øn-Xn, sse-{_-dn C-h a-\-Ên-em-¡p-¶-Xn\pw {]-hÀ-¯-\-§Ä ]Tn-¡p-¶-Xn\pw Ip-«nI-sf {Kq-¸m-¡n \nÀ-t±-iw \Â-In. Xp-SÀ¶vv Ip-«n-IÄ am-K-kn³ \nÀ-½m-W-¯n\pw kz-X-{´-kr-ãn-bnepw GÀ-s¸-«p. hn-`-h-k-aÀ-²am-b D-¨-`-£-W-¯n-\p-ti-jw Ip-«n-I-fp-sS I-em-]-cn-]m-Sn-IÄ \-S-¶p. ssh-Ip-t¶-cw 4 a-Wn-¡v D-]-lm-c-§Ä \Â-Ip-Ibpw D-]-Nm-c-]qÀ-Æw A-Xn-YnI-sf bm-{X-bm-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. A-s¶m-cp-Znh-kw Ip-«n-I-fp-sS D-Ån am-bm-¯ H-tcmÀ-½-tIm-cn-bn-Sm³ Cu ]-cn-]m-Sn¡vv km-[n¨p.

        11.12.2017 þ Pn.FÂ.]n.F-kv Xr-¡-Wm-]p-cw , Pn.sP._n.F-kv h-«w-Ip-fw k-µÀ-in-¨p. h-«w-Ip-fw sse-{_-dn k-µÀ-in-¨Xpw h-«w-Ip-fw i-¦p-®n am-j-p-am-bn- kw-h-Zn-¨Xpw Xr-¡-Wm-]p-cw kvIq-fnse  Ip-«n-IÄ¡vv  lr-Zyam-b A-\p-`-h-am-bn-cp¶p.

        Szn-¶nw-Kv ]-cn-]m-Sn G-sä-Sp-¯ kv-Iq-fp-IÄ A-Xn-sâ k-¯ H«pw tNmÀ-¶p t]m-Im-sX `w-Kn-bm-¡p-¶-Xn hn-P-bn¨p.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...