2017, ഡിസംബർ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

 imkv-t{Xm-Õ-hw 2017

Ip-«n-IÄ im-kv-{X B-`n-ap-Jyw h-fÀ-¯p-¶-Xn\pw ¢m-kv ap-dn-IÄ im-kv-{X-Xm-ev-]cyw D-WÀ-¯pw-hn-[w B-bn am-dp-¶-Xn-\pw, im-kv-{X-]T-\-]cn-t]m-j-W ]-cn-]m-Sn-bm-b im-kv-t{Xm-Õ-hw 2017 _n.BÀ.kn FS¸mfn-sâ t\-Xr-Xz-¯n Hmtcm ]-©m-b-¯nepw sX-c-sª-Sp-¯ kv-Iq-fp-I-fn \-S-¶p. F-kv.F-kv.F \ÂInb sam-UyqÄ ]m-en¨p-sIm-­v k-a-b-_-Ôn-X-am-bn kq-£v-a-X-tbm-sS sN-¿p-¶-Xn G-sä-Sp-¯ hn-Zym-e-b-§Ä IrXy-X ]m-en¨-Xv A-`n-\-µ-\ob-amWv.

       


im-kv-t{Xm-Õ-hw \-S-¶ kv-Iq-fpIÄ
]-©mb-¯v
Xob-Xn
F-kv.F-kv.Fw.bp.]n.F-kv h-S-¡p-apdn
\-¶w-ap¡ vv
H-tÎm-_À 28,29,2017
Pn.bp.]n.F-kv sh-Åm-t©cn
X-h-\qÀ
04.11.2017.05.11.2017
F.bp.]n.F-kv s\Ãn-tÈ-cn
h-«w-Ip-fw
28.10.2017,29.10.2017
F-.bp.]n.F-kv s]-cpw-]d-¼ vv
F-S-¸mÄ
04.11.2017,05.11.2017
Pn.bp.]n.F-kv H-X-fqÀ
B-ew-t¦m-Sv
03.11.2017,04.11.2017
hn.]n.bp.]n.F-kv Ime-Sn
Im-e-Sn
28.10.2017,29.10.2017


im-kv-t{XmÕ-hw \-S-¯n-b- kv-Iq-fp-IÄ ti-jw \-S-¶ {][m-\ A-[ym-]-I-cp-sS tbm-K-¯n A-\p-`-h-§Ä ]-¦p-sh-¨-Xv {i-t²-b-ambn.

  ]mT-`m-K-§-fn DÄ-s¡m-Ån-¨p-Å e-Lp-]-co-£-W-§-fn  Du-¶n \n-¶m-Wv Zzn-Zzn-\ Iym-¼v \-S-¶-Xv. im-kv-{X Xm-Xv-]-cyw Ip-«n-bp-sS Pohn-X ]-cn-kc-¯v \n¶pw kr-ãn-s¨-Sp-¡p-¶-Xn-\v D-X-Ip-¶ ]T-\-bm-{X , A-\p-`-h-k-¼-¯p-Å-h-cp-am-bn kw-h-Zn-¡Â C-h im-kv-t{Xm-Õ-h-¯n {i-t²-b-am-bn-cp-¶p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS \n-d-km-¶n²yw im-kv-t{XmÕ-hw P-\-Io-b-am-¡p-¶-Xn-\v k-lm-b-I-ambn.

        im-kv{Xw kpØn-c hn-I-k-\-¯n-\v F-¶ ap-{Zm-hmIyw A-Xn-sâ {]m-[m\yw hn-fn-t¨m-Xp-¶ {]-hÀ-¯-§Ä Ip-«n-IÄ B-th-i-t¯m-sS G-sä-Sp¯p.അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...