2019, ഫെബ്രുവരി 15, വെള്ളിയാഴ്‌ച

सुरीली ह िंदी

എടപ്പാൾ ഉപജില്ലാ സുരീലി ഹിന്ദി അധ്യാപക പരിശീലനം 04/01/2019, 05/01/2019 തീയ്യതികളിൽ ബി ആർ സി യിൽ വവച്ചുനടന്നു. അധ്യാപകരം കുട്ടികളം പവെടുത്ത പരിശീലനത്തിൽ എല്ലാ വമാഡ്യൂളകളം സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു..
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...