2018, ജനുവരി 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

സഹവാസ ക്യാമ്പ് 2017 ബി ആർ സി യിൽ


സഹവാസ ക്യാമ്പ്


FS-¸mÄ _n.-BÀ.-kn-bpsS t\Xr-Xz-¯n {]tXyI ]cn-K-W\ AÀln-¡p¶ Ip«n-IÄ¡m-bpÅ 2017-18 hÀjs¯ hnkva-b-Iq-Smcw ZznZn\ kl-hmk Iym¼v 29/12/2017 , 30/12/2017 F¶o Znh-k-§-fn FS-¸m-Ä _n.-BÀ.kn bn sh¨v \S-¶p. 56 Ip«n-Ifpw Ah-cpsS c£n-Xm-¡fpw ]¦m-fn¯w hln-¨p.- F-S-¸mÄ {Kma ]©m-b¯v {]kn-U­v {io.- _n-tPmbv Iym¼nsâ DZvLm-S\ IÀ½w \nÀÆ-ln-¨p. _n.-]n.H {io.- l-cn-i-¦À amjv A[y-£X hln¨ ]cn-]m-Sn-bn  _n.-BÀ.kn s{Sbn-\-dmb {io. PnPn hÀKokv BiwkIÄ AÀ¸n-¡p-Ibpw sNbvXp.
        hnhn[ kvIqfp-I-fn \n¶v h¶ {][m\ A[ym-]-Icpw, F.-C.H {io.-{]-Xo]v IpamÀ, hnhn[ ]©m-b-¯p-I-fnse hmÀUv sa¼Àamcpw Iym¼v kµÀin-¨p.- Iym¼nsâ c­mw Znhkw _n.-BÀ.kn dntkmgvkv A[ym-]-I-\mb {]tPmjv amjv kzmKXw sN¿p-Ibpw F.-bp.-]n.-Fkv s\Ãn-tÈ-cn-bnse  {][m-\m-[ym-]-I-\mb hm-kp-tZ-h³ amjv Biw-k-IÄ AÀ¸n-¡p-Ibpw dntkmgvkv A[ym-]n-I-bmb tcJ Fw.]n \µn ]d-bp-Ibpw 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...