2018, ജനുവരി 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

  
I®S hnX-cWw

2017-18 hÀjs¯ {]tXyI ]cn-K-W\ AÀln-¡p¶ Ip«n-IÄ¡mbn \S-¯nb ImgvN ]cn-tim-[\m \nÀWb Iym¼n tUmIvSÀ \nÀt±-in-¨n-«pÅ 119 Ip«n-IÄ¡pÅ I®S hnX-cWw 10/01/2018 _p[-\mgvN FS-¸mÄ ]©m-b¯v hnZym-`ymk ÌmânwKv I½än sNbÀam³ \hmkv \nÀÆ-ln-¨p.
    
I®S D]-tbm-K-s¯-¡p-dn¨pw I®v kwc-£-W-s¯-¡p-dn¨pw dntkmgvkv A[ym-]-I-\mb {]tPm-jv.sI c£n-Xm-¡Ä¡v ¢msk-Sp-¯p.-_n.-BÀ.kn dntkmgvkv A[ym-]-I³ A\o-jv.sI kzmKXw sNbvX ]cn-]m-Sn-bn _n.-BÀ.kn s{Sbv\À PnPn hÀKokv A[y-£X hln-¨p.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...