2018, ജൂൺ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

TEACHER VACATION TRAINNING 2018

DWÀhnsâ ]mXbnÂ
       A¡m-Z-an-Ihpw `uXn-Ihpw kmaq-ly-hp-amb taJ-e-I-fn  {i²m-]qÀÆ-amb CS-s]-S-ep-IÄ AS-bmfs¸Sp-¯nb anI-hnsâ ]mX-bn apt¶-dp-I-bm-bn-cp¶p t]mb hÀjw tIc-f-¯nse s]mXp-hn-Zym-e-b-§Ä. Hmtcm A¡m-Z-an-I hÀjm-cw-`-¯nepw kvIqfns\ IqSp-X anI-hnsâ ]mX-bn-eqsS \bn-¡pI F¶-XmWv A[ym-]I imào-I-cW ]cn-]m-Sn-bpsS e£yw. 2017 þ 18 se tZiob ]T-\-t\« kÀtÆ ^ew Nq­n-¡m-Wn-¡p¶ ]T-\-hn-S-hp-IÄ \nI¯n ]cn-lm-c- t_m-[-\-{]-hÀ¯\-§-fn-eqsS  ]T-\-t\«w IqSp-X IrXy-X-tbmsS ssIh-cn-¡pI, \nc-´-c-hn-e-bn-cp-¯-en-sâbpw A\p-cq-]o-I-c-W-¯n-sâbpw km[y-X-IÄ ]c-am-h[n {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-I, ssPh-ssh-hn[y DZym\w, Smeâv  em_v, lcn-tXm-Õhw XpS-§nb \qX\ Bi-b-§Ä kvIqfnsâ kml-N-cy-t¯mSv DÄtNÀ¯v  IqSp-X ]S-\-t\«w  Dd-¸p-h-cp-¯p-¶-Xn-\pÅ  {ia-amWv  Cu hÀjs¯ A[ym-]I imào-I-cWw


FS-¸mÄ  _n.-BÀ.kn bpsS Iogn Ah-[n-¡me A[ym-]I     ]cn-io-e\¯nsâ  D]-Pn-Ãm-Xe DZvLm-S\w Xh-\qÀ ]©m-b¯v sshkv {]kn-Uâv \kod ]n.hn ]cn-io-e-\-th-Zn-bmb sI.-Fw.-Pn.-bp.-kvIq-fn 25/04/2018 \v \nÀÆ-ln-¨p.-hmÀUv sa¼À inh-Zm-k³  A[y£w hln¨ NS-§n sI.-Fw.-Pn.-bpFkv {][m-\m-[ym-]-³ Fkv.-_nµp kzmK-Xhpw FS-¸mÄ _n.-]n.H lcn-i-¦À hnj-bm-h-X-c-Whpw \nÀÆ-ln-¨p. s]mXp hnZym-`ym-k- kw-c-£-W- bÚ¯nsâ Dt±-ihpw A[ym-]I ]cn-io-e-\-¯nsâ Imgv¨-¸m-Sp-Ifpw hnj-bm-h-X-c-W-¯n {]Xn-]m-Zn-¨p.-]n.-Sn.F {]kn-Uâv cLp-\-µ³, hmÀUv sa¼À Assk-\mÀ lmPn F¶n-hÀ NS-§n Biw-k- AÀ¸n-¨p. Cw¹n-saânwKv Hm^o-kÀ F. D®n-Ir-j-W³ \µn ]d-ªp.  അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...