2018, ഫെബ്രുവരി 1, വ്യാഴാഴ്‌ച


tImÀWÀ ]n.Sn.F
s]mXphnZym`ymk cwK¯v D­mb DWÀhv Gähpw {]ISamb s]mXp]cn]mSnIfmbncp¶p tImÀWÀ ]n.Sn.F IÄ s]mXphnZym`ymkw iàns¸Spt¯­Xnsâ BhiyIX kaqlw Xncn¨dnªp F¶Xnsâ sXfnhpIfmbncp¶p Chbnse _lpP\]¦mfn¯w.s]mXphnZym`ymk cwK¯v Cu hÀjw \S¸nemb hyXykvX CSs]SepIÄ,Cu CSs]SepIfpsS `mKambn hnZymeb¯n D­mb A¡mZanIhpw,`uXnIhpamb amä§Ä kaqlt¯mSv hnfn¨p]dbm³ tImÀWÀ ]n.Sn.F IÄ¡v Ignªp.hmb\,Fgp¯v F¶o taJeIfn Ip«nIfpsS ]ptcmKXn kaql¯n\p t\cn«v t_m[ys¸Sm³ tImÀWÀ ]n.Sn.F IÄ Ahkcsamcp¡n.Cw¥ojv hnZym`ymk¯nsâ Imcy¯nemWv s]mXphnZym`ymkw Gähpw IqSpX Ipäs¸Sp¯Â t\cnSmdpÅXv.tImÀWÀ ]n.Sn.F Ifn Ip«nIÄ \S¯nb Cw¥ojA kvInäv AhXcW§Ä kaql¯nsâ I®pXpd¸n¡m³ ]cym]vXambncp¶p.

]©mb¯v
tImÀWÀ ]n.Sn.F tI{µw
hnZymebw
XobXn
AXnYnIÄ
Xh\qÀ
Awt_Zv¡À tImf\n A¦WhmSn
Pn.FÂ.]n.Fkv adht©cn
18/01/2018
hmÀUv sa¼ÀamÀ,c£nXm¡Ä,kmaqly {]hÀ¯\w
ImeSn
tlmantbm Unkvs]³kdn \cn¸d¼v
Pn.FÂ.]n.Fkv \cn¸d¼v
11/01/2018
]©mb¯v {]knU­v
\¶wap¡v
Lk³ \KÀ ]nSmh¶qÀ
Pn.FÂ.]n.Fkv hS¡papdn
25/01/2018
hmÀUv sa¼À, kmaqly {]hÀ¯IÀ
h«w Ipfw
X¯¸d¼v
Pn.FÂ.]n.Fkv aqXqÀ
25/01/2018 
 tImÀWÀ ]n.Sn.F Ifnse DbÀ¶ ]¦mfn¯w c£nXm¡fpsS Xpd¶ km£ys¸Sp¯epIÄ,hnZymÀ°nIfpsS A¡mZanI {]IS\w F¶nh tImÀWÀ ]n.Sn.F Isf BthiIcam¡n.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...