2018, ഫെബ്രുവരി 28, ബുധനാഴ്‌ച

തീരം തേടി പഠന യാത്ര ...Xocw tXSn (]T\bm{X)
ISent\bpw XncameItfbpw Gsd CjvSs¸Sp¶ AÂ^mkpw (Hm«nkw), IS I­m t]Sn¡p¶ ^nZ^m¯n½bpw (Fw.BÀ) A§ns\ Gsd hyXykvXcmb 37 Ip«nIfpambn FS¸mÄ _n.BÀ.bn bpsS t\XrXy¯n aµemwIp¶v _o¨n ]«w ]d¯nbpw  t]cv FgpXnbpw XncameItfmsSm¸w HmSnbpw _o¨n Nnehgn¨p.

PÀ½\nbn \ns¶¯nb kplr¯p¡Ä Ip«nIfpambn Ipd¨p kabw Nnehgn¨Xv Ip«nIfn \hym\p`hambn .KpcphmbqÀ B\t¡m«, XrÈqÀ arKime F¶nhnS§fpw I­mWv Ip«nIÄ aS§nbXv. _n.]n.H lcni¦À, s{Sbv\À kn²oJv, kn.BÀ.kn.kn kpa, dntkmgvkv A[ym]Icmb {]tPmjv, A\ojv, tcJ, kvs]jyenÌv A[ym]nIbmb eX, Hm^okv Ìm^mb APn¯v, {ioemÂ, jo\ F¶nhcpw ]T\bm{X¡v t\XrXzw \ÂIn......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...