2018, ഫെബ്രുവരി 10, ശനിയാഴ്‌ച

c£mIÀXr ]cnioe\w ..ഡി.സി`n¶tijnbpÅ Ip«nIfpsS hnZym`ymkw sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pw AXphgn kaql¯n ^e{]Zambn CSs]Sm\pÅ IgnhpIÄ hnIkn¸n¡p¶Xn\mbn kÀÆ in£m A`nbm³ _n.BÀ.kn FS¸mfnsâ t\XrXz¯n \nch[n {]hÀ¯\§Ä \S¶p hcp¶p. CXnsâ ^eambn hnZymÀ°nIfn IgnhpIÄ hnIkn¸n¡p¶Xpw AXphgn Ahcnepw c£nXm¡fnepw Bßhnizmkw hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw \ap¡v km[n¨n«p­v.Ip«nIfpsS ]T\¯nepw, kmaqlyamb CSs]SepIfnepw, s]cpamä coXnIfnepw IqSpX ^e{]Zambn klmbn¡m³ c£nXm¡sf {]m]vXam¡pI F¶ e£yt¯msS Fkv.Fkv.F _n.BÀ.kn FS¸mfnsâ t\XrXz¯n h«wIpfw, Xh\qÀ, Bet¦mSv, FS¸mÄ, ImeSn F¶o ]©mb¯v tI{µ§fn sh¨v \S¶p. c£mIÀXr ]cnioe\¯nsâ k_vPnÃm Xe DZvLmS\w s]m¶m\n t»m¡v ]©mb¯v {]knU­v e£van¡p«n \nÀÆln¨p. FS¸mÄ _n.BÀ.kn s{Sbn\À PnPn hÀ¤okv A[y£\mb ]cn]mSnbn A\ojv \µnbpw ]dªp. dntkmgvkv A[ym]I\mb {]tPmjv, tcJ, eo\, ehv\ F¶nhÀ ¢mkv FSp¯p

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

You received notification from DocuSign Signature Service

      Review and sign this document. SIGN INVOICE ...